FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR1. Tillämpning
Följande försäljnings- och leveransvillkor gäller för handel mellan Hyllymix Oy (”Säljare”) och kunder (”Köpare”). Dessa villkor tillämpas om inget annat skriftligen överenskommits mellan köpare och säljare (”Parter”).


2. Köparens kontakt- och kredituppgifter
Säljaren har rätt att kontrollera köparens person -och organisationsuppgifter.

Säljaren har rätt att utföra en kreditkontroll innan kreditvillkor fastställs. 

Köparen är skyldig att underrätta Säljaren om eventuella ändringar i kontaktuppgifter.

Säljaren använder inte kundinformation i direktmarknadsföring utan Köparens samtycke.

3. Priser
Priserna är baserade på Säljarens giltiga prislista eller giltig offert. Priserna inkluderar inte mervärdesskatt eller packnings- och fraktkostnader, som debiteras separat eller inkluderad i produktfakturan.

För pappersfaktura debiteras faktureringsavgift, 3,00€ (inkl. moms)

4. Äganderättsförhållande
Levererat gods förblir Säljarens egendom till dess att full betalning inklusive eventuella tilläggskostnader erlagts. 

Riskansvaret överförs till Köparen efter att det levererade godset mottagits, även i det fall att inte äganderätten ännu överförts till Köparen.

Köparen ansvarar för att godset är tryggt uppbevarat och på egen bekostnad försäkrat tills äganderätten överförts till Köparen.


5. Offert
Säljarens offert är i kraft under den tid som utsatts i offerten.

Säljaren kan sälja de offererade produkterna till en tredje part innan Köparen har godkänt offerten varvid offerten förfaller utan att Köparen meddelats.


6. Avtalets uppkomst
Vid köp som baserar sig på offert uppkommer Avtal när Köparen skriftligen bekräftat offerten eller Parterna skriftligen har tecknat ett separat Avtal om leverans (”Avtal”).

Vid uppkomst av Avtal förutsätter Säljaren att Köparen bekantat sig de försäljnings- och leveransvillkor som ingår i Avtalet.


Bilder, ritningar och andra dokument relaterade till offert och order, är Säljarens egendom. Köparen har inte rätt att nyttja uppgifterna till skada för Säljaren, överlåta uppgifter till tredje part eller dra nytta av skräddarsydda tekniska lösningar, som ingår i offert och avtal.


7. Leveranser
Allmän leveranstid för lagerförda produkter är 3 -7 vardagar.

Leveranstiden börjar från det datum då all information som krävs för leverans av varorna 

har tillhandahållits Säljaren och en orderbekräftelse med leveranstidpunkt har skickats till Köparen.


Leveranstidpunkten kan vara ett datum eller en period. När ordern ändras börjar leveranstiden från det datum då meddelandet om den senaste förändringen anlände.


Köparen är skyldig att kontrollera att orderbekräftelsen överensstämmer med beställd produkt och leverans.

Om Säljaren bedömer att produkten inte kan levereras inom den utlovade tiden eller att leveransen sannolikt kommer att försenas bör Säljaren omedelbart informera Köparen om detta.


Om tillverkaren eller den som Säljaren anskaffar varan av inte fullgjort sitt avtal, och Säljarens leverans därför försenas, är Säljaren inte skyldig att kompensera Köparen för den skada som eventuellt åsamkats Köparen.


Leveransvillkor är ”fritt hos leverantören” EXW Incoterms ifall inte annat skriftligen avtalats.

Säljaren kan, om så avtalas, erbjuda leverans till Köparens lager eller avtalad adress (DAP/ Incoterms). Köparen står för frakt- och försäkringskostnader, som faktureras i samband med ordern.

Leverans- och förpackningskostnader debiteras enligt gällande prislista. Fraktkostnader debiteras enligt tjänsteleverantörens gällande prislista.

Produkter beställda i nätbutiken levereras som Post paket eller som fraktgods beroende på produkttyp och mängd.

Ordern kan också skickas med Köparens fraktavtal. 

Alla transporter från Säljaren förutsätter att lossningsplatsen kan nås med fraktfordon på körbara vägar. Köparen ansvarar för att lossningen sker utan dröjsmål och ansvarar för kostnader som förorsakas av väntetider. Köparen är skyldig att meddela Säljaren vid ordertillfället om det behövs lossningshjälpmedel (truck, kran).

Lossningshjälpmedel behövs när produktens längd är över 2,4 meter och godsets vikt överskrider 35 kg.

Kostnader för lossningsfordon debiteras separat.

Köparen är skyldig att omedelbart kontakta Säljaren vid eventuella transportskador. Transportskador bör antecknas i den medföljande fraktsedeln vid leverans.


8. Fel och reklamation
Eventuella anmärkningar, gällande produkternas kvalitet eller andra olägenheter, måste ske inom 7 dagar efter mottagandet av produkterna. Köparen mister sin rätt att åberopa fel och brister, om Säljaren inte underrättas under denna period. Undantag utgör de fel eller brister som Säljaren varit medveten om eller avsiktligt förorsakat.


9. Ansvar för fel
Säljarens ansvar för produktfel överstiger inte det pris som Köparen betalat för produkten.

Säljaren ansvarar inte för av produkten förorsakad skada på person eller på fast och lös egendom, ifall inte Säljaren på basen av produktgarantin är ersättningsskyldig.

Säljaren ersätter inte skador som orsakats av felaktig installation eller montering av produkten eller om produkten används till ändamål som produkten inte är avsedd för. 

De produkter som säljs omfattas av respektive tillverkares produktgaranti.

Säljaren tillhandahåller ingen produkt- eller ansvarsgaranti för begagnade produkter. 

Säljaren är inte skyldig att kompensera köparen för förseningar eller indirekta skador som orsakats av felaktig leverans.


10. Retur av produkter
Köparen har vid köp i nätbutiken 14 dagar retur- och bytesrätt efter att Köparen mottagit beställningen. Anmärkningstid 7 daga efter leverans.

Köparen skall alltid kontakta Säljaren angående produktreturer. 

Kontakta Hyllymix Oy:s försäljare eller skicka e-post: info@hyllymix.fi

Köparen svarar för frakt- och hanteringskostnader vid retur, om produkterna är felfria och har levererats av Säljaren enligt avtal. Returnerade produkter ersätts enligt produktens skick och marknadsvärde. Den returnerade produkten krediteras till en procent av produktens värde. Procenten bestäms i varje enskilt fall. Hanteringskostnaden är minst 35€ (moms 0%).

Transportskador vid retur sker på kundens risk och reklameras gentemot transportör.

Produktretur sker alltid med, av Köparen anvisad transportör. Returnerade produkter förutsätts vara oanvända, felfria och korrekt förpackade.


11. Betalning
När Köparen är ett företag faktureras produkterna vid leverans.

Betalningsvillkor är 10 dagar efter fakturadatum. Eventuella anmärkningar gällande fakturan måste göras inom 7 dagar från fakturadatumet.

När Köparen är en konsument är betalningsvillkoret kontant betalning eller en förskottsbetalning innan varorna levereras.

Säljaren har rätt att när som helst be Köparen om förskottsbetalning. Om fakturan på Köparens begäran riktas till tredje part är Köparen i sista hand betalningsskyldig.

Om betalningen sker efter förfallodagen har Säljaren rätt till dröjsmålsränta (7%). Säljaren har rätt till påminnelse- och indrivningsavgift, om köpesumman inte betalas inom utsatt tid och orsaken inte beror på Säljaren.

Betalningsövervakningen sköts av Ropo Capital.

Om köpesumman inte betalas inom utsatt tid, har Säljaren rätt att innehålla ytterligare leveranser tills de förfallna betalningarna, eventuella övertidsräntor och indrivningsavgifter är fullgjorda. Säljaren har rätt att innehålla leveranser om det på basen av Köparens information eller andra uppgifter är uppenbart att Köparens betalning väsentligt kommer att dröja. För denna fördröjning har Köparen inte rätt till ersättning.


Betalningssätt i nätbutiken

Betaltjänsten erbjuds av Svea Payments Ab (FO-nr 2121703-0) i samarbete med bankerna och kreditinstituten. Betaltjänsten kräver varken extra avgifter eller registrering från användarens sida. Svea Payments Ab är ett betalningsinstitut och en betaltjänstleverantör som lyder under Finansinspektionen. All dataöverföring och penningtrafik är SSL-skyddad, vilket betyder att ingen utomstående kan se dina uppgifter. Som betalningens mottagare syns Svea Payments Ab (eller vår parallellfirma Maksuturva Group Ab).

NÄTBANKER, MOBILEPAY OCH KORTBRTALNINGAR

I vår nätbutik kan du enkelt och tryggt betala din beställning. Vi godkänner också Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, Master Card- och Debit Master Card- kort, också mobilbetalningar via MobilePay, Pivo och Siirto.

SVEA FAKTURA OCH DELBETALNING (B2C)

Med Svea faktura skickas en räkning med minst 14 dagar betalningstid.

För Svea fakturan debiteras 3,50 euro per beställning.

Dröjsmålsränta går enligt räntelagen, dvs 10,5 % + räntesats. För betalningspåminnelse debiteras (5) euro. Köparen måste ha fyllt 21 år.

När köparen betalar med Svea faktura kontrolleras sökandens kreditinformation.

Beställningen levereras till den adress som finns registrerad på köparen i befolkningsregistret.

BETALNING MED FÖRETAGSFAKTURA (B2B)

Kreditgivare för företag är Svea Ekonomi Ab filial i Finland. Företagsfaktura kan väljas som betalsätt när inköp överstiger 5 euro och uppgår till högst 3000 euro.

Läs mera om Sveas Payments- betalningssätt


12. Force majeure (befrielsegrunder)
Säljaren är inte ansvarig för förseningar och skador som orsakats av hinder, som Säljaren inte kunnat ta hänsyn till vid tidpunkten för avtalets ingående och vars konsekvenser inte kunnat övervinnas eller undvikas. Force majeure berättigar inte Köparen att avstå från betalning av avtalet.


13. Överföring av avtal
Köparen har inte rätt att överföra Avtalet till tredje part utan Köparens skriftliga samtycke.


14. Upphävande av avtal
Säljaren har rätt att upphäva avtalet omedelbart, om

a) Köparens betalning till Säljaren har försenast mera än 30 dagar från förfallodagen

b) Köparen på annat väsentligt sätt bryter mot Avtalet och inte korrigerar sin överträdelse inom 30 dagar från Försäljarens anmärkning, eller

c) Köparen försätts i konkurs eller företags- och skuldsanering.


15. Tillämpad lag och lösning av tvister
Detta avtal grundar sig på Finlands lag.

Eventuella tvister eller meningsskiljaktigheter som grundar sig på detta Avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan Parterna. Om en tillfredsställande lösning mellan Parterna inte kan nås genom förhandlingar avgörs tvisten i sista hand av en behörig domstol.


Loading...