MYYNTI- JA TOIMITUSEHDOT


1. Soveltamisala

Nämä myynti- ja toimitusehdot koskevat Hyllymix Oy:n (”Myyjä”) ja asiakkaan (”Ostaja”) välistä kauppaa. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät Myyjä ja Ostaja (”Osapuolet”) ole kirjallisesti toisin sopineet.

2. Ostajan yhteys- ja luottotiedot

Myyjällä on oikeus tarkistaa ostajan henkilö- ja yhteisötiedot. Luottosuhteita perustettaessa myyjä saa hankkia tarpeelliset luottotiedot. Ostajan tulee ilmoittaa välittömästi myyjälle yhteystiedoissaan tapahtuneista muutoksista.

Myyjä ei käytä asiakastietoja suoramarkkinoinnissa ilman asiakkaan suostumusta.

3. Hinnat

Hinnat määräytyvät tilauksen vahvistushetkellä Myyjän voimassa olevan hinnaston ja/tai tarjouksen mukaan. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa tai pakkaus- ja toimituskuluja, jotka peritään erikseen.

Myyjä perii paperilaskusta laskutuslisän 3,00€ (ilman alv).

4. Omistusoikeus

Omistusoikeus tavaraan siirtyy Ostajalle, kun koko kauppahinta mahdollisine lisäkuluineen on maksettu Myyjälle.

Vaaranvastuu siirtyy Ostajalle kun tavara on otettu vastaan tai sovittuna toimituspäivänä, kumpi näistä on aikaisempi, vaikka omistusoikeus ei vielä olisikaan siirtynyt Ostajalle. Ostaja on velvollinen huolehtimaan hyvin Myyjän omistusoikeuden ajan hallussa olevasta tavarasta sekä sen vakuuttamisesta omalla kustannuksellaan.

5. Tarjous

Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan.

Myyjä voi, ennen Ostajan hyväksymisilmoitusta, myydä tarjouksen kohteen olevat tuotteet kolmannelle osapuolelle jolloin Ostajalle tehty tarjous raukeaa ilman Ostajalle tehtyä ennakkoilmoitusta.

Tarjoukseen ja tilaukseen liittyvät kuvat, piirustukset ja muut asiakirjat ovat Myyjän omaisuutta. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää niitä Myyjän vahingoksi tai käyttää hyväkseen tarjoukseen sisältyviä räätälöityjä teknisiä ratkaisuja.

6. Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy kun Ostaja ilmoittaa hyväksyvänsä Myyjän tarjouksen tai Myyjä on kirjallisesti vahvistanut Ostajan tilauksen tai Osapuolet ovat allekirjoittaneet toimitusta koskevan erillisen sopimuksen (”Sopimus”). 

Sopimuksen syntyessä Myyjä olettaa että Ostaja on tutustunut näihin myynti- ja toimitusehtoihin, jotka ovat osa Sopimusta.

7. Toimitukset

Toimitusaika alkaa siitä päivästä, jolloin kaikki tavaran toimittamista varten tarpeelliset tiedot on toimitettu Myyjälle ja toimitusajankohdasta on lähetetty Ostajalle kirjallinen vahvistus.

Toimitusajankohta voi olla joko päivämäärä tai ajanjakso. Tilausta muuttaessa lasketaan toimitusajan alkavan siitä päivästä, kun ilmoitus viimeisestä muutoksesta on saapunut.

Ostajan pitää tarkistaa, että tilausvahvistus on tilatun tuotteen ja toimituksen mukainen.

Mikäli Myyjä arvioi, ettei tuotetta voida toimittaa sovitussa ajassa tai että toimitus todennäköisesti Myyjän toimesta viivästyy, Myyjän on viipymättä ilmoitettava siitä Ostajalle.

Milloin tavaran valmistaja tai se, jolta Myyjä hankkii tavaran, ei ole täyttänyt sopimustaan ja Myyjän toimitus tämän johdosta viivästyy, Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan Ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa.

Toimitusehto on ”vapaasti toimittajalla”/ EXW Incoterms, elleivät Osapuolet ole kirjallisesti toisin sopineet. 

Myyjä voi sopimuksen mukaan myös toimittaa tuotteet Ostajan määräpaikalle (DAP/ Incoterms). Ostaja vastaa ilmoitettuun määränpäähän toimittamisesta aiheutuneista vakuutus- ja rahtikuluista, jotka laskutetaan tilauksen yhteydessä. Toimitus- ja pakkauskustannukset peritään syntyneiden kustannusten mukaisesti. Kuljetus-, huolinta- ja rahtikulut peritään asianomaisen palvelutuottajan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Toimitus voidaan myös lähettää Ostajan rahtisopimuksella.

Kaikki Myyjän suorittamat autokuljetukset edellyttävät, että purkamispaikkoihin pääsee kuorma-autolla ajokelpoisia teitä pitkin. Ostaja vastaa siitä, että purkaminen suoritetaan viipymättä ja vastaa myös odotusajasta aiheutuneesta vahingosta tai muista kuluista. Mikäli purkupaikalla tarvitaan nosturiautoa tai trukkia, tulee siitä mainita tilauksen yhteydessä. Purkujärjestelyistä aiheutuneet kustannukset Myyjä veloittaa erikseen.

Kuljetusvahingoista on ilmoitettava välittömästi ja ilman aiheetonta viivästystä tuotteen vastaanottamisen jälkeen Myyjälle, ja vahingot on eriteltävä rahtikirjassa.

8. Virhe ja reklamaatio

Mahdolliset huomautukset tavaran laadusta tai muista epäkohdista on tehtävä viimeistään 7 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta.

Mikäli Ostaja ei tässä ajassa ilmoita Myyjälle tavaran virheestä tai puutteesta, menettää hän oikeutensa vedota virheeseen tai puutteeseen, paitsi jos Myyjä on ollut tietoinen virheestä tai puutteesta ja jos virhe tai puute on aiheutunut Myyjän tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta.

9. Vahingonkorvausvastuu

Myyjän vastuu tuotteessa esiintyvän virheen osalta voi olla enintään Ostajan tuotteesta maksaman hinnan suuruinen.

Myyjä ei vastaa tavaran henkilöille eikä kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle aiheuttamasta vahingosta, mikäli Myyjää ei tuotevastuun perusteella velvoiteta suorittamaan korvausta.

Myyjä ei korvaa vahinkoja, jotka johtuvat tuotteen väärästä asentamisesta tai tuotteen käyttämisestä tavalla, joka ei ole tuotteelle ominaista tai siihen käyttöön tarkoitettu.

Myydyille tuotteille on voimassa kunkin valmistajan antama takuu.

Myyjä ei anna käytetyille tuotteille tuote- tai kantavuustakuuta.

Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan Ostajalle viivästyksestä eikä toimituksen virheellisyydestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja.

10. Palautukset

Ostajan tulee aina sopia palautuksesta Myyjän kanssa. Mikäli tuotteen laadussa tai toimituksessa ei ole virhettä, Ostaja maksaa palautuksesta ja tavaran käsittelystä johtuvat kulut.

Palautus tulee tehdä Myyjän ohjeistamaa rahdinkuljettajaa käyttäen. Palautettavien tuotteiden tulee olla virheettömiä ja asianmukaisesti pakattuina. 

11. Maksut

Ostajan ollessa yritys laskutetaan tuotteet toimituksen yhteydessä. Maksuehto on 10 päivää netto laskun päiväyksestä. Laskuun kohdistuvat mahdolliset huomautukset on tehtävä seitsemän (7) päivän kuluessa laskun päiväyksestä.

Ostajan ollessa kuluttaja-asiakas maksuehto on käteinen tai suoritettu ennakkomaksu ennen tavaran luovuttamista.

Jos maksu suoritetaan eräpäivän jälkeen, Myyjällä on oikeus viivästyskorkoon ( 7 %).

Myyjällä on eräpäivän jälkeen myös oikeus periä viivästyneen maksun muistutus- ja perintäkulut.

Maksuvalvonta on laskutuksen jälkeen ulkoistettu Ropo Capital:lle.

Myyjällä on oikeus milloin tahansa erityistä syytä ilmoittamatta vaatia kauppahinnan maksua ennen toimitusta.

Mikäli lasku osoitetaan Ostajan pyynnöstä kolmannelle osapuolelle, vastaa Ostaja viime kädessä kaikkien velvoitteiden suorittamisesta Myyjälle.  

Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana, eikä tämä johdu Myyjästä, Myyjällä on oikeus pidättyä kaikista toimituksista Ostajalle siihen asti että maksu mahdollisine viivästyskorkoineen ja perimiskuluineen on suoritettu Myyjälle täysimääräisesti. Myyjällä on myös oikeus pidättäytyä toimituksista silloin kun Ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä että Ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti. Tästä viivästyksestä Ostajalla ei ole oikeutta esittää korvausvaatimuksia.

12. Ylivoimainen este

Myyjä ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat Myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota tämä ei ole kohtuudella voinut ottaa huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia tämä ei ole voinut kohtuudella voittaa tai välttää. Ylivoimainen este ei oikeuta Ostajaa jättämään maksamatta Sopimuksen mukaisia maksuja.

13. Sopimuksen siirtäminen 

Ostajalla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Myyjän etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

14. Sopimuksen purkaminen

Myyjällä on oikeus purkaa Sopimus päättymään välittömästi, jos

a) Ostajan maksu Myyjälle viivästyy yli [30] päivää eräpäivästä; 

b) Ostaja muutoin olennaisesti rikkoo Sopimusta, eikä korjaa rikkomustaan [30] päivän kuluessa Myyjän kirjallisesta huomautuksesta; tai

c) Ostaja asetetaan konkurssiin tai saneeraus- tai velkajärjestelymenettelyyn.

15. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat tai siihen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi Osapuolten välisin neuvotteluin, ratkaistaan asia viime kädessä toimivaltaisessa tuomioistuimessa.Loading...